O nás

Vitajte na wwebovej stránke advokátskej kancelárie Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s. r. o., ktorá bola založená v roku 2010 pod vedením advokáta, jediného spoločníka a konateľa Mgr. Matúša Kanisa. Naša advokátska kancelária má napriek svojej pomerne krátkej existencii bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva a zastupovaním svojich klientov pred príslušnými orgánmi a súdmi v sporových, mimosporových, civilných, trestných, obchodných či pracovných veciach. Pri poskytovaní právneho poradenstva, pri rokovaniach a pri zastupovaní klientov naša advokátska kancelária chráni a dbá o záujmy svojich klientov.

Právne poradenstvo poskytujeme pre slovenských, ako aj zahraničných klientov, fyzické ako aj právnické osoby, v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Právne služby poskytujeme vždy na najvyššej profesionálnej úrovni, so zachovaním zásady mlčanlivosti, ochrany citlivých údajov a so zreteľom na práva a právom chránené záujmy klienta. Ku každému klientovi, konkrétnej právnej veci a životnej situácii klienta pristupujeme individuálne, vzťah s klientom zakladáme na dôvere, lojálnosti, otvorenom dialógu, informovanosti nášho klienta o všetkých možnostiach riešenia právnej veci, postupe v konaní a následkoch jeho rozhodnutí, transparentnosti nášho postupu a vysokej úrovni poskytovaných právnych služieb, ktoré sú komplexné, vo vzťahu k ochrane práv a právom chránených záujmov klienta efektívne a rýchle.

Tím našej advokátskej kancelárie tvorí mladý kolektív advokátskych koncipientov pracujúcich pod vedením advokáta Mgr. Matúša Kanisa. Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať profesionálne právne služby založené na detailnej znalosti aktuálnych právnych predpisov, schopnosti relevantné právne predpisy aplikovať na konkrétny prípad a navrhnúť viaceré alternatívy riešenia prijateľné pre klienta. Tím našej kancelárie preto dynamicky reaguje na všetky legislatívne zmeny a nové trendy v prístupoch k právnym otázkam, neustále si prehlbuje svoje vedomosti v právnych oblastiach, na ktoré zameriava svoju činnosť, nielen štúdiom právnych predpisov a právnej teórie, ale aj participáciou na rôznych odborných seminároch a školeniach k aktuálnej právnej problematike, napríklad ako seminár týkajúci sa rozhodovania o maloletých v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, seminár týkajúci sa Civilného mimosporového poriadku s dôrazom na rodinno - právne konania alebo aj seminár týkajúci sa „syndrómu zavrhnutého rodiča", obetí sexuálneho zneužívania a znaleckého dokazovania.

V spolupráci s neziskovou organizáciou Alianciou žien Slovenska naša advokátska kancelária pravidelne organizuje školenia k problematike rodinného práva pre odbornú ako aj laickú verejnosť a participovala taktiež na výučbe študentov práva v oblasti domáceho násilia a rodovej rovnosti na projekte Klinika domáceho násilia v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Naša advokátska kancelária sa zameriava na poskytovanie právnych služieb v oblasti rodinného práva. Na základe dlhoročnej praxe, odborných vedomostí ako aj školení vo vzťahu k citlivému zaobchádzaniu s obeťami domáceho násilia a rodovo podmieneného zaobchádzania, s osobami nachádzajúcimi sa v zložitých rodinných situáciách vyžadujúcich si pomoc advokáta ako aj s maloletými, ktorí sú vo väčšine rodinnoprávnych konaní ústrednými účastníkmi konania, je pre našu činnosť charakteristické primárne nasledovanie najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa bez ohľadu na pohnútky rodičov a iných účastníkov konania, kooperácia a poradenstvo so psychológmi, súdnymi znalcami, mimovládnymi organizáciami a štátnymi orgánmi, ktorých predmetom činnosti je ochrana maloletého dieťaťa, a mimosúdne riešenie právnej veci bez ingerencie súdy s cieľom vyhnúť sa neprimeranému zaťažovaniu maloletého dieťaťa výsluchmi na súde, u kolízneho opatrovníka ako aj samotnými súdnymi konaniami. Náš prístup k riešeniu rodinnoprávnych sporov považujeme za inovatívny, rešpektujúci Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a právnymi predpismi definovaný záujem maloletého a jeho práva, vychádzajúci z dlhoročnej praxe v danej oblasti ako aj vlastnej legislatívnej iniciatívy smerujúcej k širšej ochrane práv maloletých a presadzovanie ich záujmov vo veciach, ktorých sa maloletého týkajú.

Bohaté skúsenosti a významné postavenie našej advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva preukazujú nielen výsledky súdnych konaní, ohlasy klientov a ostatných účastníkov konania ale aj pravidelné žiadosti médií o poskytnutie stanovísk v medializovaných rodinnoprávnych veciach verejných osôb, pozvánky na rôzne diskusie organizované verejnoprávnymi ako aj súkromnoprávnymi rozhlasovými stanicami a televíziami a v neposlednom rade participovanie nášho tímu na legislatívnom procese novelizácií zákona o rodine a ostatných právnych predpisov v oblasti rodinného práva.

Okrem oblasti rodinného práva poskytuje naša advokátska kancelária právne služby taktiež v oblasti: Občianskeho práva (vecných práv, záväzkového práva, dedičského práva, práva duševného vlastníctva a ochrany osobnosti), Obchodného práva, Pracovného práva, Trestného práva a Správneho práva.

Dlhodobým partnerom poskytujeme komplexné služby vo všetkých oblastiach práva.

Odborné zameranie kancelárie

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby najmä v nasledovných právnych oblastiach:

1.Rodinné právo

- príprava dokumentov a právnych podaní, poskytovanie právnych rád, stanovísk a rozborov, rokovanie s ostatnými účastníkmi konania za účelom uzatvorenia rodičovskej dohody, spolupráca so štátnymi orgánmi a tretími osobami, zastupovanie na súde v konaniach o rozvod manželstva, úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, v konaniach o výžive, styku maloletého, v konaniach o veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť, ústavnej starostlivosti a iných výchovných opatreniach, pestúnskej starostlivosti, o zverenie do náhradnej starostlivosti, medzinárodných únosoch, pri výkone rozhodnutí vo veciach maloletých a ďalších konaniach v zmysle Zákona o rodine a Civilného mimosporového poriadku;
- spolupráca s Alianciou žien Slovenska;
- naša advokátska kancelária sa podieľala na projekte Klinika domáceho násilia v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave,
- participácia na legislatívnych zmenách rodinnoprávnych predpisov,
- prednášanie o problematike rodinného práva laickej ako aj odbornej verejnosti.

2.Občianske právo

- vypracovanie občianskoprávnych zmlúv a dohôd (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a iné);
- riešenie zmluvných vzťahov vzťahujúce sa k nehnuteľnosti, ako sú byty, domy alebo pozemky; úprava práv k nehnuteľnostiam (zriadenie vecných bremien, záložného práva, a iných vecných práv);
- vypracovanie žalôb a zastupovanie klientov v súdnych konaniach;
- príprava podaní a zastupovanie v dedičskom konaní, konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a iných mimosporových konaniach;

3.Rozhodcovské konanie

- príprava podaní a zastupovanie v konaní pred rozhodcovským súdom;

4.Obchodné právo a právo obchodných spoločností

- podnikanie zahraničných osôb; komplexný právny servis pre zahraničnú osobu bez toho, aby musela byť zahraničná osoba prítomná počas procesu zakladania obchodnej spoločnosti na území Slovenskej republiky, založenie spoločnosti, vznik spoločnosti, založenie bankových účtov, vybavenie sídla spoločnosti, poskytovanie právnych služieb pri vyhľadávaní vhodných zamestnancov a obchodných partnerov, poskytovanie služieb virtual office, služieb dočasného konateľstva, služieb súvisiacich so začatím podnikateľských aktivít na území Slovenskej republiky a etablovanie novovzniknutej spoločnosti v slovenskom podnikateľskom prostredí;
- vymáhanie pohľadávok súdnou cestou;
- podávanie návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní;
- podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu obchodnej spoločnosti;
- príprava obchodnoprávnych zmlúv, všeobecných obchodných podmienok;
- zakladanie obchodných spoločností a družstiev, vrátanie prípravy všetkých podkladov k založeniu a podania návrhu na zápis do obchodného registra prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu znižujúceho poplatkovú povinnosť klienta;
- ohlasovanie živnosti, ustanovenie zodpovedného zástupcu, pozastavenie prevádzkovania živnosti; podávanie podaní do živnostenského registra prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu znižujúceho poplatkovú povinnosť klienta;
- korporátne zmeny v obchodných spoločnostiach (prevod obchodného podielu, odvolanie konateľa, zlúčenie spoločností, a iné);
- likvidácia obchodných spoločnosti a zmeny právnej formy spoločnosti;
- ukončenie podnikania;
- vypracovanie bezpečnostných projektov pre obchodnú spoločnosť, vnútorných smerníc a vzorovej zmluvnej dokumentácie obchodnej spoločnosti;

5.Trestné právo

- príprava podaní v trestnom konaní vrátane prípravy trestného oznámenia;
- zastupovanie v trestnom konaní vrátane účasti na výsluchu a obhajoby na súde;

6.Pracovné právo

- príprava pracovných zmlúv, výpovedí, dohôd o skončení pracovného pomeru a iné;
- zastupovanie na súde v pracovnoprávnych sporoch;

7.Správne právo

- zastupovanie v priestupkovom konaní;
- príprava návrhov podaných na kataster nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom konaní;
- zastupovanie pred stavebným úradom,
- príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie;
- zastupovanie pred štátnymi orgánmi;

8.Právo duševného vlastníctva

- príprava zmlúv podľa autorského zákona (licenčné zmluvy, zmluvy o dielo);
- registrácia ochranných známok;
- zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky;

9.Právo neziskového sektora

- registrácia občianskych združení;

10. Cudzinecké právo

- príprava podkladov pre udelenie povolenia na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a predĺženia povolenia na prechodný pobyt;
- zastupovanie pred Cudzineckou políciou Slovenskej republiky;
- komunikácia so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky;
- poskytovanie právnych služieb po udelení povolenia na prechodný pobyt, komunikácia so štátnymi orgánmi, inými organizáciami, zdravotnými poisťovňami, ubytovateľmi a tretími osobami v mene cudzinca;
- poskytovanie právnych služieb vo všetkých oblastiach súkromného života cudzinca na území Slovenskej republiky;

(c) Kanisová&Kanis
Free Internet Security -     WOT Web of Trust